Aumento acconti previdenziali e sanitari 2016

Come ogni anno, anche per il 2016, il Governo Ceco è intervenuto puntualmente a disporre opportune variazioni, per effetto di modifiche legislative ad hoc, aventi riguardo gli adeguamenti relativi al regime di tassazione dall'anno 2016, di cui si intende fornire un prospetto riassuntivo.

A far data dal 1.1.2016 è stato disposto l'aumento del salario minimo di base, calcolato per un orario di lavoro settimanale di 40 ore, a 9900 CZK al mese, o 58,70 CZK all'ora (fonte: MPSV-Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). In conseguenza diretta con questo provvedimento, si pone quindi la rivisitazione in rialzo anche dei versamenti minimi di acconto sui contributi previdenziali e sanitari per gli imprenditori persone fisiche (OSVČ), calcolati sulla base dello stipendio medio nazionale dell’anno precedente: 

1)      Assicurazione previdenziale

L’acconto mensile minimo dell’assicurazione previdenziale, per l’anno 2016, viene aumentato all’importo di 1.972,- CZK. Il nuovo acconto decorre dal mese successivo alla presentazione delle dichiarazioni riepilogative (solitamente presentate in fasi di dichiarazione dei redditi) ed è da inviare all'apposito conto corrente, entro il 20esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Questo acconto viene pagato su base mensile, se ne consiglia il bonifico al più tardi entro il giorno 19 di ogni mese per non incorrere in eventuali sanzioni.

2)      Assicurazione sanitaria

Anche per l’acconto minimo dell’assicurazione sanitaria viene disposto un aumento dall’inizio del 2016. Il nuovo acconto sarà pari a 1.823,- CZK e la prima data utile per il versamento è l’8. Febbraio (relativo al mese di gennaio 2016). L’importo suddetto deve essere versato mensilmente sul conto identificativo dell'imposta. 

 Per gli acconti mensili del contribuente che eccedano gli importi sopra descritti, vale oltremodo quanto statuito dalla legislazione previgente in materia che fa salvi i vecchi importi, utilizzando quindi la base di calcolo del reddito effettivamente conseguito.

________________________________________________

Navýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění 2016

Tak, jako každý rok, i pro rok 2016 přijala vláda České republiky legislativní změny ad hoc, související se zdaněním v roce 2016, o nichž vás hodláme v následujícím článku informovat.

Ode dne 1.1.12016 byla navýšena základní minimální mzda, vypočtená pro 40 hodinový pracovní týden, na 9900Kč měsíčně nebo 58,70 Kč za hodinu (zdroj: MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí). V přímé souvislosti s těmito ustanoveními se též navyšují i minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), jež jsou vypočítávány na základě průměrné mzdy předchozího roku.

1)      Sociální pojištění

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro rok 2016 bude zvýšena na částku 1.972,- Kč. Novou výši zálohy je třeba zaplatit od následujícího měsíce po měsíci v němž byly podány přehledy (obvykle jsou podávány ve stejnou dobu, jako přiznání k dani z příjmů), na příslušný účet do 20. dne následujícího měsíce. Připomínáme vám, že se jedná o měsíční zálohu. Zároveň doporučujeme provést platbu nejpozději 19. v daném měsíci, abyste zabránili případným sankcím.

2)      Zdravotní pojištění

Naopak minimální záloha na zdravotní pojištění je platná již od počátku roku 2016. Nově bude záloha 1.823,- Kč a prvně je danou platbu třeba zaplatit do 8. února (odpovídá platbě za měsíc leden 2016). Výše uvedená částka musí být placena měsíčně na příslušný účet dané zdravotní pojišťovny.

Připomínáme vám, že pokud jsou staré zálohy vyšší než ty nové, popsané výše, samozřejmě platí, že dle platných právních předpisů je třeba hradit sumu vyšší, která je vypočtena na základě skutečně dosažených příjmů.


Contact

BS&P Czech Republic a.s.
Belgická 115/40, 120 00, Praha 2, Czech Republic
+420 222 513 961