A Praga, li 22.12.2016

Oggetto: variazione acconti previdenziali a sanitari minimi per gli imprenditori individuali nel 2017

Di seguito le principali informazioni sui regimi che verranno applicati sulle persone fisiche imprenditori (OSVČ) nel 2017.

Come sempre, ribadiamo che queste variazioni riguardano solo gli imprenditori che attualmente sono soggetti ai regimi di acconti minimi.

- Assicurazione previdenziale:

Pari al 29,2% della metà dell´imponibile.

Il minimo di legge dal 1.1.2017 passa a 2.061 CZK.

Per la vedlejší činnost (ossia attività collaterale rispetto ad un rapporto di lavoro in essere), il mimo sarà pari a 825 CZK.

Da pagarsi dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione riepilogativa sul 2016 (solitamente aprile maggio del 2017), entro il 20. esimo giorno del mese come di abitudine.

- Assicurazione sanitaria

Pari al 13,5 % della metà dell´imponibile.

Il minimo di legge passa a 1.906 CZK.

Pertanto, se l´imprenditore individuale rientra nella categoria soggetta al minimo di legge deve modificare a partire dall´acconto di gennaio 2017 (pagato solitamente entro il giorno 8 febbraio) l´importo.

Non esiste un tetto massimo.

Attenzione che il nuovo minimo di legge è in vigore da gennaio 2017, pertanto se soggetti al regime minimo, occorre versare il primo acconto annuale entro il giorno 9.2.2017.

Perché questi importi crescono ogni anno?

Il calcolo viene rivisto ogni anno, sulla base dello stipendio medio nazionale dell´anno precedente. Lo stipendio medio nazionale, come risaputo, ha crescite costanti e pertanto anche i minimi di legge vengono rivisti di anno in anno.

 

 _______________________________________________________________________________________________

 

V Praze, dne 22.12.2016

Předmět: změna minimální zálohy na SP a ZP pro OSVČ v roce 2017

Informace o změnách týkajících se osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v roce 2017.

Jako každý rok, připomínáme že se jedná o změny jenom pro podnikatele, který hradí minimální zálohy.

Sociální pojištění:

Rovná se 29,2% z poloviny zdanitelného příjmu.

Minimum určené zákonem se od 1. 1. 2017 posouvá na 2.061 Kč.

Pro vedlejší činnosti je minimum 825 Kč.

Platí se následující měsíc po podání přehledu s ročním vyúčtováním za rok 2016 (pouze duben a květen 2017), vždy do 20. dne měsíce, jako obvykle.

Zdravotní pojištění:

Rovná se 13,5% z poloviny zdanitelného příjmu.

Minimum určené zákonem se posouvá na 1.906 Kč.

Pokud bude tedy OSVČ spadat do kategorie se zákonem určeným minimem, musí změnit částku počínaje zálohou za leden 2017 (zaplacena musí být do 8. dne měsíce února)

Horní hranice stanovena není.

Pozor, nové minimum stanovené zákonem je platné od ledna 2017, jestliže se vás tedy toto minimum týká, je potřeba zaplatit první roční zálohu do 9.2.2017.

Proč se tyto částky každý rok navyšují?

Výpočet probíhá každý rok na základě průměrné národní mzdy za rok uplynulý. Průměrná národní mzda se, jak je všeobecně známo, konstantně zvyšuje, a proto jsou zákonem určená minima každým rokem navyšovány.

 

Staff BS&P Czech Republic a.s.


Contact

BS&P Czech Republic a.s.
Belgická 115/40, 120 00, Praha 2, Czech Republic
+420 222 513 961